اساسنامه صندوق قرض الحسنه دوستی

فصل اول: نام، هدف، موضوع فعالیت، مدت فعالیت

ماده ۱- نام صندوق، «صندوق قرض الحسنه دوستی» می باشد که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده ۲- هدف: با یاری پروردگار یکتا، صندوق فوق در جهت پیوند هرچه بیشتر و تداوم دوستی و همچنین اعطای وام قرض الحسنه به اعضای صندوق تاسیس می گردد.

ماده ۳- موضوع فعالیت:

۱-۳: جمع آوری وجوهی که ماهیانه از هریک از اعضا به عنوان سپرده ثابت (پس انداز) دریافت می شود.

۲-۳: اعطای وام بدون بهره (قرض الحسنه) از محل پس انداز اعضای صندوق به هر یک از اعضا.

ماده ۴- مدت فعالیت صندوق از تاریخ شروع به فعالیت، نامحدود می باشد.

ماده ۵-  تعداد اعضای صندوق نامحدود می باشد.

ماده ۶- این اساسنامه از تاریخ تصویب برای کلیه اعضای صندوق لازم الاجرا خواهد بود.

فصل دوم: هیات مدیره صندوق

ماده ۷- هیات مدیره صندوق دارای ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین اعضای صندوق و با اکثریت آرا به مدت ۳ دوره مالی انتخاب خواهند شد. بدیهی است که ۳ نفری که بیشترین رای را از میان آرای ماخوذه داشته باشند به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و ۲ نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره۱: اعضای هیات مدیره نمی توانند از یک خانواده باشند.

تبصره ۲: مدیرعامل همان رییس هیات مدیره می باشد.

تبصره ۳: در صورتیکه دو نفر از اعضا تعداد رای مساوی بیاورند، عضو هیات مدیره با قرعه کشی معین خواهد شد.

 تبصره ۴: پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره، در صورتی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در صندوق ادامه داده و مسئولیت اداره امور صندوق را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۵: عضوهای علی البدل صندوق نقش مشاورین هیات مدیره اصلی را نیز خواهند داشت و هیات مدیره در هر زمان که صلاح بداند می تواند از نظرهای مشورتی آنان در جلسات هیات مدیره بهره مند گردد. بدیهی است مشاورین حق هیچگونه رای در جلسات را نخواهند داشت و تصمیم نهایی به عهده اعضای اصلی هیات مدیره خواهد بود.

ماده ۸-  هیات مدیره در نخستین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب آنان توسط اعضای صندوق برگزار خواهد شد یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب خواهد کرد.

ماده ۹-  وظایف و اختیارات هیات مدیره:

تبصره: هرگونه افتتاح حساب با امضای حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره خواهد بود.

ماده ۱۰- انتخاب مجدد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده ۱۱- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات هیات مدیره ضروری است و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. تصمیمات هیات مدیره و حضور و غیاب آنان در صورتجلسه مربوطه ثبت خواهد شد.

ماده ۱۲- در صورت استعفا، فوت یا سلب شرایط هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید.

ماده ۱۳- کلیه آیین نامه های داخلی و تغییرات ضروری بعدی پس از تصویب هیات مدیره برای کلیه اعضای صندوق لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴- اعضای هیات مدیره موظفند که تصمیمات جلسات مربوطه را طی صورتجلسه ای به امضای حاضرین در جلسه برسانند.

ماده ۱۵- اعضای هیات مدیره در مقابل کلیه اعضای صندوق مسئول بوده و نسبت به عملکرد خود پاسخگو می باشند.

فصل سوم: قوانین و مقررات مربوط به صندوق

ماده ۱۶- مبلغ پس انداز (سپرده ثابت)، سقف‌ وامهای‌ پرداختی‌، تعداد اقساط‌ وام‌ و زمان‌ انتظار توسط‌ هیات‌ مدیره‌ صندوق‌ برای‌ یک‌ سال‌ مالی‌ تعیین‌ می‌گردد.

ماده ۱۷- تمام اعضا موظفند همه ماهه از یکم تا پنجم هرماه مبلغ  پس انداز (سپرده ثابت) و اقساط خود را به حساب بانکی معرفی شده از طرف صندوق پرداخت نماید.

ماده ۱۸- صندوق برای هر عضو در طول دوره مالی یک نوبت وام می پردازد.

تبصره ۱: حداکثر مبلغ‌ پرداختی‌ در هر نوبت‌ وام‌ توسط‌ هیات‌ مدیره‌ صندوق‌ برای‌ یک‌ سال‌ مالی‌ تعیین‌ می‌شود.

تبصره ۲: تاکید می گردد اگر عضوی در طول یک دوره مالی از وام خود استفاده ننماید نوبت وام آن دوره به هیچ عنوان به دوره های مالی بعد انتقال داده نخواهد شد.

ماده ۱۹- ترتیب اعضا برای گرفتن وام طبق قرعه کشی معین خواهد شد و پس از اینکه کلیه اعضا در دوره اول وام خود را دریافت نمودند، پرداخت وام در سال های مالی بعد بصورت همان ترتیبی خواهد بود که در قرعه کشی اولیه معین شده است.

ماده ۲۰- وام‌ گیرنده‌ موظف‌ است‌ برای‌ دریافت‌ وام،‌ مدارک‌ و تضمین‌ لازم‌ را که‌ صندوق‌ تعیین‌ می‌نماید به‌ صندوق‌ ارائه‌ نماید.

ماده ۲۱- بازپرداخت‌ اقساط‌ وامها به‌ صورت‌ ماهیانه‌ و شروع‌ بازپرداخت،‌ یک ماه‌ بعد از دریافت‌ وام‌ خواهد بود.

ماده ۲۲- مبلغ دو درصد از وام پرداختی به عنوان کارمزد در هنگام پرداخت وام از مبلغ کل کسر می گردد.

ماده ۲۳- بازپرداخت وام طی اقساط مساوی مصوب هیات مدیره می باشد و وام گیرندگان متعهد می گردند که هیچگونه تاخیر در پرداخت اقساط خود نداشته باشند تا نظم و ترتیب در این صندوق حکمفرما باشد.

ماده ۲۴- در صورتیکه هر یک از اعضای صندوق در پرداخت مبلغ پس انداز یا قسط وام خود کوتاهی نماید صندوق (هیات مدیره) حق دارد هر تصمیمی را راجع به نامبرده اتخاذ نماید.

ماده ۲۵- اعضای صندوق از بین اقوام و دوستان قبلی پذیرش می شوند. عضویت افراد جدید با معرفی ۱ نفر از اعضای فعلی و تایید هیات مدیره نهایی می شود.

تبصره: معرفان در مقابل هرگونه تاخیر در پرداخت اقساط یا پس انداز افراد جدید به هیات مدیره پاسخگو خواهند بود.

ماده ۲۶- در صورتیکه فرد جدیدی تقاضای عضویت در صندوق را نماید می بایست موجودی خود را برابر با سایر اعضا نماید و شرط بهره مندی از مزایای آن دوره، تکمیل کردن موجودی حساب تا ۳ ماه قبل از پایان دوره مالی می باشد.

ماده ۲۷- اعضای جدید در قرعه کشی شرکت داده نخواهند شد و در انتهای لیست مربوط به وام گیرندگان قرار خواهند گرفت.

ماده ۲۸- هر فرد می تواند چند سهم (بدون محدودیت) برای خود خریداری نموده و به ازای هر سهم خود حق رای خواهد داشت.

ماده ۲۹- انتقال سهم اعضا به یکدیگر یا به عضو جدید تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی باشد.

ماده ۳۰- هیات مدیره موظف است هرزمان عضوی اقدام به انصراف نماید ظرف مدت حداکثر ۳ ماه نسبت به تسویه حساب نامبرده اقدام نماید.

ماده ۳۱- اندوخته صاحب حساب پس از فوت طبق درخواست وی در فرم عضویت، به فردی که وی معین می نماید پرداخت خواهد شد. بدیهی است چنانچه فرد مذکور به صندوق بدهکار باشد فرد معرفی شده مسئولیت بازپرداخت اقساط و تسویه حساب ایشان با صندوق را به عهده می گیرد.

ماده ۳۲-  منابع تامین هزینه صندوق عبارت است از کارمزد دریافتی از اعضای صندوق.

ماده ۳۳- چنانچه در پایان سال مالی درآمدهای تامین کننده هزینه های صندوق از هزینه های همان سال صندوق بیشتر باشد، مازاد آن به مصارف هزینه سال های آینده خواهد رسید.

ماده ۳۴- انحلال صندوق به هر علت با تشخیص و تصویب چهارپنجم اعضای صندوق خواهد بود.

ماده ۳۵- هیات مدیره موظف است پس از پایان کار (وصول مطالبات –  پرداخت پس انداز هریک از اعضا به ایشان) باقیمانده دارایی مسلم صندوق را مابین اعضای فعلی به نسبت مساوی تقسیم نماید.

این اساسنامه در جلسه عصر پنجشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ شامل ۳ فصل، ۳۵ ماده و ۹ تبصره مورد تصویب واقع و به امضای کلیه اعضای صندوق رسید.

برای دانلود نسخه متنی اساسنامه صندوق قرض الحسنه دوستی بر روی دگمه روبرو کلیک کنید.

مقالات کاربردی

راهنمای بانکی